Algemene Voorwaarden NAIS

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
NAIS (onderdeel van WerkPro)
Postbus 4159, 9701 ED, Groningen
E-mailadres: info@werkpro.nl
KvK-nummer: 02060268
Btw-identificatienummer: NL 8053 66544 B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NAIS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument en zijn in te zien op de website van NAIS.

 

Artikel 4 Het aanbod
Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving en/of afbeeldingen van de aangeboden producten en maakt een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen bij aanvaarding van het aanbod.. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

 

Artikel 5 De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Als de consument het aanbod via mail heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer via mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. De ondernemer zorgt voor een veilige mailverkeer en een web-omgeving ook inzake betaling.
 3. De ondernemer biedt via de website informatie over:
  het mailadres waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De consument kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen via een mail aan de ondernemer. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 3. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht moet de klant het product binnen 14 dagen retour sturen. De consument moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending..

 

Artikel 7  Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de consument een bedrag betaald heeft, betaalt de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terug. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden op dezelfde wijze als de aankoop.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 8  De prijs

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 Conformiteit en Garantie

De producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, de redelijke eisen van

 

Artikel 10 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument heeft gegeven.
 3. Geaccepteerde bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen verzorgd, rekening houdend met het feit, dat het gaat om handgemaakte producten uitvoeren.
 4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Het aankoopbedrag wordt voldaan na aanvaarding van het aanbod door de consument. . Na ontvangst van het koopbedrag wordt verzending in gang gezet.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens meteen aan de ondernemer te melden.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk via mail omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Artikel 13 Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

 

Share This